Knihovní řád

KNIHOVNÍ ŘÁD

Obecní knihovny v Petrovicích

I. Základní ustanovení

Čl. 1

Poslání a činnost knihovny

Knihovna je knihovnou základní ve smyslu § 3 a § 12 zákona č. 257/2001 Sb. (knihovní zákon) a je zřízena za účelem poskytovat rovným způsobem všem občanům bez rozdílu veřejné knihovnické a informační služby (dále jen služby) vymezené v § 2, 4 a 14 knihovního zákona.

 

Čl. 2

Veřejné knihovnické a informační služby

 

 1. Knihovna poskytuje uživatelům veřejné knihovnické a informační služby tak, jak jsou vymezeny v příslušných ustanoveních knihovního zákona. Řídí se přitom platným občanským zákoníkem.

Jsou to zejména:

a) výpůjční služby (zpřístupňování knihovního fondu) – absenční a prezenční

b) meziknihovní výpůjční služby (MVS) – zpřístupnění knihovního fondu z jiných knihoven

c) informační služby:

– informace o katalozích, fondech a využívání knihovny

– informace z oblasti veřejné správy

– ústní informace bibliografického a faktografického charakteru

Služby uvedené v odstavci 1 tohoto knihovního řádu (dále jen KŘ) poskytuje knihovna bezplatně.

 

 1. Knihovna poskytuje tyto placené služby:

registrace uživatelů

náklady na dopravu a poštovné knihovního dokumentu (MVS)

kopírování, skenování

počítačový tisk (z internetu, z doneseného flash disku)

použití počítače

Czech Point – knihovna je pracovištěm Czech Pointu, na požádání vydává ověřené výpisy z informačního systému veřejné správy

prodej knih a turistických předmětů

Výše uvedené služby poskytuje knihovna v souladu s požadavkem § 4, odst. 2 – 4 zák. č. 257/2001 Sb. knihovního zákona. tzn., že úhradu za ně může požadovat jen do výše skutečně vynaložených nákladů.

 

 1. Veškeré finanční úhrady jsou knihovnou účtovány ve výši stanovené ceníkem, který je přílohou tohoto KŘ (viz. ceník).

II. Uživatelé knihovnických a informačních služeb

 

Čl. 3

Uživatelé knihovny

 

 1. Návštěvníkem knihovny bez registrace může být kterákoliv osoba. Musí se však řídit platným KŘ. Může uskutečňovat prezenční výpůjčky (tzn. pouze v prostorách knihovny) z volného výběru a využívat ostatních placených i neplacených služeb kromě absenční výpůjčky.

 

 1. Čtenářem knihovny se může stát každá fyzická nebo právnická osoba vydáním čtenářského průkazu na základě registrace ověřené knihovníkem podle osobních dokladů uživatele.

 

Čl. 4

Registrace čtenáře

 

 1. Knihovna vyžaduje k registraci tyto osobní údaje: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a kontaktní údaje (telefon nebo e-mail).

 

 1. Děti do 15 let se stanou čtenářem knihovny na základě registrace a písemného souhlasu zákonného zástupce (podepsáním na přihlášce).

 

 1. Čtenář je povinen nahlásit v nejbližší možné době změnu jména a adresy bydliště.

 

 1. Po seznámení s KŘ podepíše čtenář (zákonný zástupce) přihlášku a tím vstoupí s knihovnou do smluvního vztahu. Podepsáním přihlášky se čtenář zavazuje, že bude plnit všechna ustanovení platného KŘ včetně úhrady placených služeb a případných sankcí. U dětí do 15 let přejímá odpovědnost za dodržování KŘ zákonný zástupce podepsaný na přihlášce.

 

 1. Po vyplnění přihlášky obdrží čtenář průkaz, který je nepřenosný, tzn. že si na něj může půjčovat pouze osoba, která má podepsanou přihlášku. Čtenář odpovídá za každé zneužití průkazu. Čtenářský průkaz se předkládá po příchodu do knihovny. Čtenář je povinen ihned nahlásit ztrátu svého průkazu. Při ztrátě nebo poškození průkazu se platí sankce (viz ceník).

 

 1. Osobní údaje čtenářů (uživatelů) knihovna zpracovává v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679. Poučení o ochraně osobních údajů je přílohou tohoto KŘ.

 

Čl. 5

Základní povinnosti a práva uživatelů knihovny

 

 1. Uživatelé jsou povinni řídit se KŘ a dodržovat pokyny knihovníka. Musí se podrobit stanoveným opatřením, která jsou potřebná pro udržení pořádku a ochrany majetku. Jsou povinni zachovat v prostorách knihovny klid a pořádek. V prostorách knihovny je zakázáno kouření.

 

 1. Jestliže uživatel nedodržuje tato opatření, může být dočasně nebo trvale zbaven práva používat služeb knihovny. Tím není zbaven odpovědnosti za způsobenou škodu a povinnosti nahradit ji podle platných předpisů.

 

 1. Připomínky, podněty a návrhy k fungování knihovny je možné podávat písemně nebo ústně knihovníkovi.

 

Čl. 6

Pokyny pro využívání výpočetní techniky

 

 1. Uživatel je povinen používat v knihovně pouze programové vybavení, které mu knihovna poskytuje.
 2. Uživateli je zakázáno kopírovat a distribuovat části operačního systému knihovny a nainstalovaných aplikací a programů v knihovně.
 3. Uživatel může kopírovat na přenosná média informace získané z internetu, databází a elektronických zdrojů z fondu knihovny, pokud to dovolují licenční podmínky.

4. Uživatel nese plnou odpovědnost za své případné zásahy do konfigurace počítače, které by jakýmkoliv způsobem mohly mít vliv na provoz počítače, dále je uživatel plně odpovědný za škody vzniklé jeho neodbornou manipulací s prostředky výpočetní techniky včetně škod způsobených jím zanesenými počítačovými viry.

 1. Získané informace a data (v jakékoliv formě, na jakémkoliv médiu) slouží výhradně k osobní potřebě uživatele. Není povoleno je jakýmkoliv způsobem dále rozšiřovat, rozmnožovat, kopírovat, půjčovat, sdílet, distribuovat (ani v počítačové síti), prodávat nebo jinak využívat ke komerčním účelům.
 2. Uživatel je povinen respektovat autorskoprávní ochranu dat (viz zákon č. 121/2000 Sb. o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů – autorský zákon, v platném znění a ostatní předpisy).
 3. Počítače pro veřejnost je možno používat pouze s vědomím knihovníka a je nutno řídit se „Pravidly pro používání PC“.

 

III. Výpůjční řád

 

Čl. 7

Zpřístupňované knihovní dokumenty

 

 1. Knihovna půjčuje knihovní dokumenty (dále jen dokumenty) z vlastního knihovního fondu nebo z knihovního fondu jiné knihovny prostřednictvím meziknihovních služeb nebo prostřednictvím výměnných souborů.
 2. Meziknihovní službu zprostředkuje knihovna na požádání uživatele podle § 14 knihovního zákona, vyhlášky Ministerstva kultury č. 88/2002 Sb., a metodických pokynů NK ČR. Náklady na tuto službu jsou uvedeny v ceníku.

 

Čl. 8

Rozhodnutí o půjčování

Mimo knihovnu (absenční výpůjčka) si může uživatel půjčit všechny dokumenty uvedené v čl. 7. odst. 1 tohoto KŘ s výjimkou dokumentů:

a) kterým by hrozilo nebezpečí nenahraditelné ztráty nebo poškození,

b) které jsou zapotřebí k běžnému provozu knihovny (příruční knihovna),

c) jejichž půjčování by bylo v rozporu s obecnými právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.)

d) které byly vypůjčeny z jiných knihoven prostřednictvím meziknihovní výpůjční služby s podmínkou výpůjčky pouze v prostorách knihovny

 

Čl. 9

Postupy při půjčování

 

 1. Před převzetím výpůjčky je uživatel povinen prohlédnout si dokument, ihned ohlásit všechny závady a ověřit si zápis závad ve výpůjčním tiskopise, resp. v poznámce automatizovaného výpůjčního systému.
 2. Uživatel svým podpisem potvrdí výpůjčku, jestliže jde o zvláště cennou knihu.
 3. Uživatel může požádat o rezervaci dokumentu. Žádá-li o stejný titul více čtenářů, je nový žadatel zařazen do pořadníku. O způsobu a počtu rezervací rozhoduje knihovna podle momentální poptávky.

 

Čl. 10

Výpůjční lhůty

 

 1. Dokumenty se půjčují nejdéle na dobu 6 týdnů. Výpůjční lhůta může být 3x prodloužena, nežádá-li o dokument další čtenář. Výjimečně je možné povolit další prodloužení, ale jen po předložení daného dokumentu. Dále je možno u starších a nemocných lidí dohodnout delší výpůjční lhůtu (podmínkou je však platná registrace).
 2. O prodloužení je nutno požádat před uplynutím lhůty k vrácení buď osobně, telefonicky, sms zprávou nebo e-mailem.
 3. Knihovna je oprávněna bez udání důvodů stanovit kratší výpůjční lhůtu pro jednotlivé výpůjčky, případně žádat vrácení půjčeného dokumentu před uplynutím výpůjční lhůty.

 

Čl. 11

Vracení vypůjčeného dokumentu

 

 1. Uživatel je povinen vrátit vypůjčený dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jinak nese odpovědnost za všechny zjištěné závady a je povinen uhradit knihovně náklady na opravu dokumentu, případně uhradit škodu jako při ztrátě dokumentu.

Je zakázáno zpracovávat text vypůjčeného dokumentu graficky podtrháváním, zvýrazňováním, psaním poznámek na okraj nebo jiným způsobem do vypůjčeného dokumentu zasahovat.

 

Čl. 12

Práva a povinnosti čtenářů pro půjčování mimo knihovnu

 

 1. Pro půjčování knihovních fondů platí ustanovení občanského zákoníku o půjčování věcí.
 2. Bez odůvodnění není možné půjčovat mimo knihovnu více než 20 dokumentů (časopisy se počítají zvlášť) pro dospělé čtenáře a 20 dokumentů pro děti do 15 let. Do těchto počtů se zahrnují i jednotky již dříve vypůjčené a dosud neodevzdané. Výjimečně je možno povolit větší počet půjčených titulů.
 3. Čtenář nesmí vypůjčený dokument půjčovat dalším osobám. Ručí za něj po celou dobu výpůjčky.
 4. Čtenář ručí za vypůjčený dokument do té doby, dokud má knihovna o výpůjčce záznam. Při vracení a půjčování dokumentů uživatel na vyžádání obdrží potvrzení.
 5. Jestliže čtenář nevrátí půjčený dokument ve stanovené lhůtě, bude uživatel sankciován (viz ceník).
 6. Jestliže čtenář ani po upomenutí půjčený dokument nevrátí, bude se vrácení vymáhat právní cestou. Při vymáhání půjčeného dokumentu právní cestou účtuje knihovna finanční náhradu za náklady spojené s přípravou tohoto vymáhání i náklady právního zastoupení.
 7. Do vypořádání pohledávek má knihovna právo pozastavit uživateli poskytování všech služeb.

 

Čl. 13

Kopírovací a skenovací služby

 

 1. Kopírovací a skenovací služby se poskytují z fondů knihovny, anebo z fondů jiné knihovny v rámci meziknihovních služeb.
 2. Knihovna může odmítnout zhotovit kopie, je-li zhotovení kopie v rozporu s právními předpisy (porušení autorských práv, šíření fašistické, rasistické, pornografické literatury apod.).
 3. Knihovna může pro svého uživatele objednat zhotovení kopie v českých knihovnách nebo v zahraničí. Objednávka kopie v tomto případě podléhá ustanovením o meziknihovních službách.
 4. Uživatel, kterému byly kopie zhotoveny, je povinen s nimi zacházet v souladu s ustanoveními autorského práva a v souladu s ustanoveními knihovny, jež kopii zhotovila. Tyto služby jsou zpoplatněny (viz ceník).

IV. Postihy za nedodržení ustanovení Knihovního řádu

 

Čl. 14

Ztráty a náhrady

 

 1. Čtenář je povinen bezodkladně hlásit ztrátu nebo poškození dokumentu a ve lhůtě stanovené knihovnou nahradit škodu.
 2. O způsobu náhrady dokumentu rozhoduje knihovna. Může požadovat náhradu škody uvedením do původního stavu obstaráním náhradního výtisku téhož dokumentu ve stejném vydání a vazbě nebo vázané kopie ztraceného dokumentu. Jestliže uvedení do původního stavu není možné nebo účelné, může knihovna požadovat jako náhradu totožné dílo v jiném vydání, jiné dílo, anebo finanční náhradu. Finanční náhradu stanovuje knihovna.
 3. Čtenář je povinen hradit také náklady, které knihovně v souvislosti se ztrátou vznikly.
 4. Do vyřešení způsobu nahrazení ztráty a uhrazení všech pohledávek má knihovna právo pozastavit čtenáři poskytování všech služeb.

 

Čl. 15

Sankce za přestupky proti Knihovnímu řádu

 

 1. Upomínka: povinnost platit upomínku nastává dnem, který následuje po skončení stanovené výpůjční lhůty (viz ceník).
 2. Ztráta průkazu čtenáře: za vystavení duplikátu průkazu uživatele ztraceného v období jeho platnosti požaduje knihovník finanční úhradu nákladů s tím spojených (viz ceník).
 3. Poškození nebo ztráta dokumentu: uživatel uhradí škodu dle platného ceníku.

 

Čl. 16

Náhrada všeobecných škod

 

 1. Uživatel je povinen nahradit škodu zaviněnou přímo nebo zanedbáním povinností (podle platného občanského zák. buď v penězích nebo uvedením do předešlého stavu).
 2. Za škody způsobené na ostatním majetku knihovny odpovídá uživatel podle obecně platných předpisů.

V. Závěrečná ustanovení

 

 1. Výjimky z KŘ povoluje knihovník.
 2. Nedílnou součástí KŘ jsou přílohy.
 3. Ruší se KŘ ze dne 14. listopadu 2002.
 4. Tento KŘ platí od 7. února 2019 na dobu neurčitou.

VI. Přílohy Knihovního řádu

 1. Ceník placených služeb a sankcí Obecní knihovny Petrovice
 2. Všeobecné zásady provozu na PC a Instrukce pro využívání internetu
 3. Poučení o ochraně osobních údajů

 

Schváleno Radou obce Petrovice na 7. zasedání dne 4.2.2019

 

1. Ceník placených služeb a sankcí Obecní knihovny Petrovice

 

1.1. Registrace čtenáře

1.2. Rezervace dokumentu

1.3. Sankce:

1.3.1 Upomínky

1.3.2 Úhrada zničené nebo ztracené knihovní jednotky

1.3.3. Ostatní sankce

1.4. Meziknihovní výpůjční služba

1.5. Kopírování, skenování, tisk z PC

 

1.1. Registrace čtenáře

Každý čtenář je povinen uhradit registraci v následující výši:

čtenáři do 15 let = 100,- Kč za rok nebo 10,- Kč za měsíc

dospělí čtenáři (čtenáři od 15 let) = 150,- Kč za rok nebo 15,- Kč za měsíc

 

1.2. Rezervace dokumentu

Tato služba je zdarma, o jejím rozsahu rozhoduje knihovna podle momentální poptávky.

 

1.3. Sankce

1.3.1. Upomínky za nevrácení dokumentů (příp. prodloužení) ve výpůjční lhůtě

překročení 6 týdenní lhůty:

do 8 týdnů – 1. upomínka ústní formou, e-mailem nebo sms zprávou = 0,- Kč

do 10 týdnů – 2. upomínka ústní formou, e-mailem nebo sms zprávou = 5,- Kč za 1 knihu nebo časopis

do 14 týdnů – 3. upomínka (dopis) = 5,- Kč za 1 knihu nebo časopis + náklady na poštovné dle platného ceníku České pošty

do 20 týdnů – 4. upomínka (dopis) = 10,- Kč za 1 knihu nebo časopis + náklady na poštovné dle platného ceníku České pošty

V případě, že se ani po 4. upomínce čtenář nedostaví do knihovny a neuvede náležitost do pořádku, je přikročeno k vymáhání právní cestou.

 

1.3.2. Úhrada zničené nebo ztracené knihovní jednotky

Při náhradě ztraceného výtisku stejným titulem lze po čtenáři požadovat úhradu částku za administrativní úkony, obal aj. dle skutečně vynaložených nákladů.

Při úhradě ztracené nebo zcela znehodnocené knihy platí čtenář hodnotu knihy (možno snížit cenu u opotřebené knihy – rozhoduje knihovník) a lze po čtenáři požadovat úhradu částku za administrativní úkony, obal aj. dle skutečně vynaložených nákladů.

Částečné poškození – dle posouzení knihovníka až do plné výše ceny titulu.

Při ztrátě periodika (časopisu) – čtenář nahradí stejným periodikem nebo uhradí škodu ve výši ceny periodika (u staršího výtisku může knihovník snížit cenu).

 

1.3.3 Ostatní sankce

 

Poškození nebo ztráta průkazu = 10,- Kč

Poškození čárového kódu nebo obalu = 10,- Kč

 

1.4. Meziknihovní výpůjční služba

Za zprostředkování meziknihovní služby (obstarání knihy z jiné knihovny) se požaduje úhrada nákladů na dopravu dokumentu, poštovné dle skutečně vynaložených nákladů a dle platného ceníku České pošty.

Za zprostředkování meziknihovní výpůjční služby jiné knihovně se účtují skutečně vynaložené náklady na poštovné.

 

1.5. Kopírování, tisk z PC, skenování (i odeslání e-mailem), použití počítače (int.)

 

Kopírování – 1 strana A4 jednostranně = 2,- Kč, oboustranně = 3,- Kč, 1 strana A3 jednostranně

= 3,- Kč, oboustranně = 4,- Kč

Tisk z PC – 1 strana A4 = 3,- Kč, 1 strana A4 obrázek = 5,- Kč

Skenování – 10,- Kč

Použití PC – do 30 minut = 10,- Kč, do 60 minut = 20,- Kč

2.Všeobecné zásady provozu na PC a instrukce pro využívání internetu

a) Přístup k internetu je umožněn všem uživatelům Obecní knihovny Petrovice.

b) Každý uživatel internetu je povinen dbát všeobecných zásad provozu na PC a pokynů knihovnice. Při jejich porušení může být knihovnicí od počítače vykázán, a to i trvale.

c) Není v žádném případě dovoleno měnit nastavení PC ani doplňovat instalaci vlastními programy.

d) Uživatel nesmí vykonávat žádnou činnost, která by poškodila provoz PC nebo sítě, nesmí blokovat komunikační linky a omezovat výkon PC.

e) Uživatel se nesmí pokoušet o obcházení prostředků ochrany dat.

f) Veškeré náklady, které knihovně vzniknou v důsledku nekorektního nebo neautorizovaného přístupu k elektronickým bázím a dokumentům, je uživatel povinen uhradit.

g) Uživatel je povinen při využívání internetu respektovat právní řád České republiky a soukromí ostatních návštěvníků, zejména: neporušovat autorská a související práva, neprovozovat neoprávněné sázkové hry, nepřistupovat ke stránkám s pornografickým obsahem, nevytvářet a nepřistupovat k internetovým stránkám s národnostně a nábožensky urážlivým obsahem, k stránkám propagujícím rasismus a násilí nebo podněcujícím k užívání drog.

3. Poučení o ochraně osobních údajů

Správcem osobních údajů uživatelů knihovny je Obecní úřad Petrovice, Petrovice 26, 262 55 Petrovice u Sedlčan, IČO: 243027, DIČ: CZ00243027

(Obecní knihovna Petrovice, Petrovice 196, dále jen knihovna)

Knihovna zpracovává osobní údaje registrovaných uživatelů v tomto rozsahu:

povinné identifikační údaje: jméno, příjmení, datum narození, adresa trvalého pobytu

nepovinné údaje: kontaktní údaje (telefon nebo e-mail).

služební údaje: číslo čtenářského průkazu, přehled výpůjček včetně historie, přehled rezervací, upomínání

Účetní údaje o provedených peněžitých transakcích, zejména o jejich účelu, místě, čase a dalších náležitostech.

Dále knihovna uchovává identifikační údaje zákonného zástupce, je-li registrovaný uživatel mladší 15 let.

Registrovaný uživatel oznámí knihovně případné změny identifikačních a kontaktních osobních údajů bez zbytečného odkladu.

Knihovna zpracovává osobní údaje za účelem poskytování knihovnických, informačních a dalších služeb uživatelům, informování uživatelů o službách a dále za účelem ochrany majetku a knihovního fondu. Kontaktní údaje (telefon nebo e-mail) využívá knihovna za účelem lepší komunikace s uživatelem, uživatel není povinen tyto údaje uvést.

Práva uživatelů jako subjektů osobních údajů

Uživatel má právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, a právo vznést námitku proti zpracování.

Knihovna registrovanému uživateli na jeho žádost poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů, případně umožní náhled do přihlášky čtenáře a dalších dokladů u ní uložených.

Žádosti uživatelů týkající se ochrany osobních údajů knihovna vyřizuje bez zbytečného odkladu, nejpozději do jednoho měsíce od obdržení žádosti.

Doba uchování osobních údajů

Knihovna uchovává osobní údaje registrovaných uživatelů po dobu registrace a dále dle Spisového a skartačního řádu Obce Petrovice. Registrovaný uživatel může požádat o likvidaci svých osobních údajů, pokud nemá vůči knihovně žádný dluh a nepřeje si nadále využívat jejích služeb. Osobní údaje v počítačových databázích jsou likvidovány vymazáním identifikačních údajů (anonymizace). Osobní údaje v listinné podobě jsou likvidovány dle Spisového a skartačního řádu Obce Petrovice.

 

 

Zabezpečení osobních údajů

Písemnosti jsou uchovávány tak, aby byl zamezen přístup nepovolaných osob obvyklými prostředky. Přístup k těmto písemnostem je omezen pouze na zaměstnance, kteří s nimi pracují v rámci svých pracovních úkolů.

Osobní údaje knihovna uchovává v počítačové databázi Clavius. Přístup k těmto datům je chráněn systémem přístupových účtů, hesel a práv stanovených v rozsahu potřebném pro plnění úkolů jednotlivých zaměstnanců.

Další informace

Knihovna zpracovává osobní údaje na základě smlouvy o poskytování služeb, kterou s uživatelem uzavřela přijetím jeho přihlášky do knihovny a v souladu s Obecným nařízením o ochraně osobních údajů (EU) 2016/679, známém jako GDPR.

Dohled nad ochranou osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů, na který se můžete obrátit v případě stížnosti. Budeme však rádi, pokud se s podnětem ohledně svých osobních údajů obrátíte nejprve na nás: Eva Talaváňová, tel. č. 603112692.