O nás

Historie knihovny v Petrovicích

 
      Po roce 1862 byla v Petrovicích založena Divadelní ochotnická jednota. V řadách zakladatelů stáli pekařský dělník a pekařský mistr z rodiny Hejhalovy, dále kandidát učitelství, který v ten čas trávil dovolenou u svého strýce. Pocházel z výchočeského kraje, kde osvěta a touha po knize zapustila pevně kořeny. Hejhalové s několika místními řemeslníky, za vydatné pomoci petrovických učitelů, združili kolem sebe zdejší řemeslníky, zemědělce a organizovaně začali působit osvětou mezi lidmi. Jestliže chtěli hrát divadlo, museli vejít ve styk s českou knihou. Samozřejmě, že činnost Divadelní ochotnické jednoty se potom nevázala pouze na reprodukci dramatického díla, ale přinášela vlivem spolupráce s nejbližšími městy, kde kultura a kniha již měly své místo (Sedlčany a Milevsko), první vydávané svazky beletrie, novin a časopisů k nám do Petrovic. A v té době začínala záslužná práce, kdy se už ze spolkové knihovny půjčovaly prvním zájemcům knihy.
     V 80. letech minulého století, příchodem vynikajícího učitele, pozdějšího spisovatele a znalce národopisu, Čeňka Habarta, rodáka ze sousedních Předbořic, byl založen v Petrovicích samostatný Čtenářský spolek. Pro naše spoluobčany to znamenalo společný organizovaný nákup knih a jejich půjčování. Prvním knihovníkem se stal v roce 1892 už jmenovaný Čeněk Habart, jehož přičiněním byla knihovna doplňována o nové svazky, byl vypracován první výpůjční řád a spolek v tomto roce vykázal vydání na zakoupení knih 8 zlatých a 29 krejcarů.     
      Po odchodu Habartově byl druhým knihovníkem učitel Hrbek. V roce 1893 daroval Josef Bílek (rodák ze Skoupého) knihovně 11 knih. Tento rok vykazovala knihovna 112 spisů ve 155 svazcích, v roce  1894 – 139 knih, 43 čtenářů, 470 výpůjček, v r.1895 – 212 knih, v r. 1896 – 232 knih a v r. 1899 – 271 knih. Roku 1900 byly pro knihovnu předplaceny vlastenecké časopisy Lumír, Libuše a Besedy lidu.
V roce 1897, zásluhou učitelského sboru při zdejší škole a za osvětového působení prvního petrovického lékaře doktora Řeháka, splynul Čtenářský spolek s divadelní ochotnickou jednotou. Tím byl změněn název na Čtenářsko-ochotnickou jednotu. V té době již kniha pevně zakotvila nejen ve spolkové knihovně, ale i v místních rodinách. Beletrii a knihy naučné četli především vrchnostenští úředníci a vzdělanější vrstvy obyvatelstva. Mezi prostšími lidmi nacházely oblibu vydávané povídky, lidové kalendáře a spolkové kalendáře, z nichž získávali poučení, vzdělání i zábavu. V té době byla v Petrovicích také zámecká knihovna, která však byla pro lid nedostupná. Obsahovala především německé knihy.
      Mezníkem v organizaci knihoven v osvobozené Československé republice se staly 2 zákony z roku 1919 o povinném zřizování veřejných a obecních knihoven. Tak přešla místní knihovna do správy obecního úřadu a pod státní dozor Okresního hejtmanství v Sedlčanech, který byl svěřen okresním školním inspektorům.
       V roce 1921 byla Obecní knihovna umístěna ve školní budově a knihovnicí byla obecním zastupitelstvem zvolena Marie Roubalová a od Čtenářsko-ochotnické jednoty Ema Baumannová. V tomto roce knihovna vykazovala 74 knih o 83 svazcích, jež byly zakoupeny z obecní dotace a darovány Osvětovým svazem v Praze jako subvence ministerstva školství v obnosu 850,- Kč.
       V roce 1924 bylo v knihovně v  Petrovicích již 399 knih, 238 knih v učitelské knihovně a 200 knih v žákovské knihovně.                                                     
          O další činnosti knihovny a jejích výsledcích jsou pouze kratičké zprávy v kronice Petrovic. V  50. letech byla knihovna přestěhována do bankovního domu k panu učiteli Josefu Maňákovi, který se stal jejím knihovníkem. V 60. letech byl knihovníkem jmenován Jan Podlipský. V 70. letech se knihovna přestěhovala do domu čp. 13 a knihovnicí se stala paní Výrostková. Po její smrti začala do knihovny dojíždět paní Daňková ze Sedlčan.

       1. července 1980 byla knihovna profesionalizována a do funkce knihovnice nastoupila paní  Zdeňka Hejhalová z Kuní. Po jejím odchodu pracovala v knihovně od roku 1993   paní Jiřina Kudrnová z Petrovic. Knihovna v Petrovicích je znovu od roku 1993 knihovnou neprofesionální. V roce 1995 se stala knihovnicí v Petrovicích paní Eva Talaváňová z Vladyčína. V té době sídlila knihovna v domě čp. 64 (nad poštou), poté se v roce 1997 přestěhovala do budovy Mateřské školy a v roce 2002 snad již nastálo knihovna přesídlila do nově postavené budovy Základní školy čp. 196.

Současnost knihovny v Petrovicích                                                                                                   

       V roce 2002 byly do knihovny pořízeny 2 počítače připojené na internet, z nichž 1 počítač mohli využívat čtenáři a ostatní veřejnost, černobílá tiskárna a scanner.

       V roce 2006 naše knihovna získala dotaci 30.000,- Kč z Fondu kultury Středočeského kraje. Nakoupili jsme další počítač s příslušenstvím, barevnou tiskárnu, 2 stoly pod PC a skříň.

      Od února 2008 se knihovna v Petrovicích stala pracovištěm Czech Pointu, tzn., že poskytuje různé druhy výstupů – např. Rejstřík trestů, Živnostenský rejstřík, Obchodní rejstřík, Katastr nemovitostí, Výpis z registru řidičů,…Do knihovny přibyl nový výpůjční pult, počítač a tiskárna, takže pro veřejnost jsou k dispozici již 3 počítače.

      V listopadu 2007 jsme podali žádost o udělení dotace na podporu knihoven zřizovaných obcemi z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2008. Byli jsme úspěšní a na projekt s názvem „Vybavení knihovny v Petrovicích knihovnickým nábytkem a výstavními panely“ naše knihovna v roce 2008 získala 30.000,- Kč z Fondu kultury Středočeského kraje. Z této dotace a z dalších peněz z rozpočtu obce do knihovny přibylo 10 regálů na knihy do dětského oddělení, 6 stolů a 24 židlí a 2 výstavní panely.

      V listopadu 2008 jsme opět připravili a podali žádost o udělení dotace na podporu knihoven zřizovaných obcemi z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2009 tentokrát s názvem „Vybavení knihovny v Petrovicích knihovním systémem Clavius (evidence periodik a revize knihovního fondu), novými regály na knihy a projektorem“. S tímto projektem jsme uspěli a v roce 2009 naše knihovna získala 35.000,- Kč. Z těchto peněz a za finanční spoluúčasti obce jsme nakoupili programy a scanner, abychom mohli spustit automatické půjčování pomocí čárových kódů – v srpnu 2009 začal zkušební provoz. Pořídili jsme i projektor a za zbylé peníze jsme ještě nakoupili část regálů na knihy a časopisy. Rozšíření  služeb knihovny –  V klubovně v Týnčanech je nově možné půjčovat knihy, vždy v době, kdy je klubovna otevřena. Také v domě s pečovatelskou službou v Petrovicích si mohou zdejší klienti objednat půjčení knih i časopisů.

Knihovna roku 2009

  Naše knihovna byla  přihlášena do soutěže Knihovna roku 2009. Ve čtvrtek 3. září 2009 nás navštívila pětičlenná hodnotící porota: p. PhDr. Helena Gajdušková, p. Jana Galášová, p. Mgr. Zlata Houšková, p. Vendulka Valečková a p. Mgr. Ladislav Zoubek (předseda poroty).

Hodnotící porotu přivítali i děti z MŠ s paní ředitelkou Danou Kolínovou.

 

Ve čtvrtek 8. října 2009 jsme jeli do Prahy, kde bylo v Klementinu  slavnostní vyhlášení výsledků „Knihovna roku 2009“. Tato soutěž se vyhlašuje ve dvou kategoriích – významný počin v pokytování veřejných knihovnických a informačních služeb a základní knihovna.                                                                                                                                                               

V kategorii významný počin v poskytování veřejných knihovnických a informačních služeb jsme měli „želízko v ohni“ – Městskou knihovnu Sedlčany, která je z našeho regionu. Sedlčanská knihovna nám udělala obrovskou radost, protože získala diplom „za provozování komunitního centra volného času „Lukáš“!  Hlavní cenu získala Městská knihovna v Praze za zpřístupnění díla Karla Čapka v elektronické podobě – projekt „Knihy Karla Čapka on-line“.                                                                                                                                                                                      

 V kategorii základní knihovna vyhrála Obecní knihovna Protivanov, diplom získala Městská knihovna BřezováInfocentrum a Místní knihovna Praha – Kolovraty. Naší knihovně – Obecní knihovně v Petrovicích (Středočeský kraj) bylo uděleno  čestné uznání za vynikající služby dětem a seniorům v obci a bohatou výstavní činnost.

 Klementinum 8. října 2009

 

 V prosinci 2009 jsme znovu připravili a podali žádost o udělení dotace na podporu knihoven zřizovaných obcemi z rozpočtu Středočeského kraje na rok 2010 – Zkvalitnění služeb čtenářům. Byli jsme úspěšní a naše knihovna získala 75.000,- Kč na pořízení nového PC, webového katalogu pro dokumenty, abecedních  rozřaďovačů  a orientačních  tabulek pro lepší orientaci při vyhledávání knih a  na nákup nových regálů na knihy.

    

Soutěž Vesnice roku 2012

Do letošního krajského kola soutěže se přihlásilo 21 obcí. Naši obec navštívila komise ve středu 20. června.

…A výsledkem byla naše obrovská radost – a hned dvakrát! 

Obec Petrovice získala Oranžovou stuhu za spolupráci obce se zemědělským subjektem a dalším oceněním byl Diplom za vzorné vedení obecní knihovny! 

K předání obou ocenění došlo ve velmi pěkném a slavnostně vyzdobeném prostředí v sobotu 21. července 2012 v Kamýku nad Vltavou, který se stal celkovým vítězem krajského kola soutěže Vesnice roku. Našim sousedům patří naše upřímná gratulace!!!

Naše knihovna získala diplom za „Vzorné vedení obecní knihovny“ a finanční odměnu 46 000,- Kč od Středočeského kraje. Do knihovny jsme nakoupili 2 nové počítače, 5 čalouněných židlí, stůl a 20 skládacích židlí.